Danh sách báo cáo

Vietnam Livestock and Poultry Annual Report 2018 & Outlook for 2019

Vietnam Market Analysis and Forecast Joint Stock Company is the leading provider of in-depth ANALYSES & FORECASTS on agro-commodity sectors. We would like to introduce Vietnam Livestock and Poultry Annual Report 2018 & Outlook for 2019 (scheduled to be released in Apr 2019), with detailed contents as follows:

Báo cáo thường niên thị trường Thịt và Thực phẩm 2018 và triển vọng 2019

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Thịt và Thực phẩm 2018 & Triển vọng 2019, phát hành tháng 13/2/2019. Báo cáo có nội dung như sau:

Vietnam Meat Annual Report 2017 & Outlook for 2018

Vietnam Market Analysis and Forecast Joint Stock Company is the leading provider of in-depth ANALYSES & FORECASTS on agro-commodity sectors. We would like to introduce Vietnam Meat Annual Report 2017 & Outlook for 2018 (scheduled to be released in Feb 2018), with detailed contents as follows:

Báo cáo thường niên thị trường Thịt và Thực phẩm 2017 và triển vọng 2018

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Thịt và Thực phẩm 2017 & Triển vọng 2018, phát hành tháng 12/2017. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

VietNam Meat Annual Report 2016 and Outlook For 2017

Vietnam Market Analysis and Forecast Joint Stock Company is the leading provider of in-depth ANALYSES & FORECASTS on agro-commodity sectors. We would like to introduce Vietnam Meat Annual Report 2016 & Outlook for 2017 (scheduled to be released in May 2017), with detailed contents as follows: