Giám sát xuất khẩu - nhập khẩu

Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất sang Việt Nam tháng 6/2019

-

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 5 /2019

-

Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất sang Việt Nam tháng 5/2019

-

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 4/2019

- Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 4/2019 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD,%)

Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất sang Việt Nam tháng 4/2019

- Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất sang Việt Nam tháng 4/2019 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD,%)

Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất sang Việt Nam tháng 3/2019

-

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 3/2019

- Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 3/2019 theo kim ngạch và tỷ trọng (triệu USD,%)