Giám sát xuất khẩu - nhập khẩu

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 11/2019

-

Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất sang Việt Nam tháng 10/2019

-

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 10/2019

-

Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất sang Việt Nam tháng 9/2019

-

Top 5 thị trường nhập khẩu thịt lớn nhất của Việt Nam tháng 9/2019

-