Xuất khẩu thịt heo đã qua giết mổ của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 9/2019

Kim ngạch nhập khẩu trâu/bò sống trong tháng 8 năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

Giá trị nhập khẩu thịt heo đã qua giết mổ tháng 8 năm 2018

Nhập khẩu thịt gà về cảng miền Nam giảm mạnh, hỗ trợ giá gà miền Nam tăng lại

Giá trị nhập khẩu thịt gia cầm tháng 7/2019

Giá trị nhập khẩu trâu/bò sống tháng 7/2019

Giá trị nhập khẩu thịt gia cầm tháng 6/2019

Kim ngạch nhập khẩu thịt heo trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

Giá trị nhập khẩu trâu/bò sống tháng 6/2018

Giá trị nhập khẩu thịt heo đã qua giết mổ tháng 5 năm 2018

Giá trị nhập khẩu thịt gà đã qua giết mổ tháng 4/2018

Giá trị nhập khẩu trâu/bò sống của Việt Nam tháng 4/2018

Giá trị nhập khẩu thịt heo đã qua giết mổ tháng 3 năm 2018

Giá trị nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ tháng 1 năm 2018

Giá trị nhập khẩu trâu/bò sống của Việt Nam trong tháng 11/2017

Xuất khẩu thịt heo đã qua giết mổ của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 10/2017

Nhập khẩu thịt gà đã qua giết mổ của Việt Nam tháng 10/2017

Kim ngạch xuất nhập khẩu thịt heo đã qua giết mổ của Việt Nam tháng 9/2017

Nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam tháng 8/2017

Kim ngạch xuất nhập khẩu thịt heo đã qua giết mổ của Việt Nam tháng 7/2017