China to auction 10,000 tonnes of frozen pork from reserves on July 23

China will sell 10,000 tonnes of frozen pork from its state reserves on July 23, said the China Merchandise Reserve Management Center on its website on Tuesday

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí