China to sell 40,000 tonnes of frozen pork from reserves on December 23

China said on Thursday it will sell 40,000 tonnes of frozen pork from its state reserves on December 23, the China Merchandise Reserve Management Center said in a statement on the website of .

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí