Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tin miễn phí