Tính đến 12/5, lượng trâu/bò sống nhập khẩu về Việt Nam đạt gần 221 nghìn con, trong đó bò sống chiếm 93.5% (ĐVT: Con)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí